რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი)

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 2 447 656 2 950
საქონელი და მომსახურება 2 685 720 3 237
პროცენტი 886 238 1 068
სუბსიდიები 1 612 432 1 944
გრანტები 236 63 284
სოციალური უზრუნველყოფა 5 928 1 590 7 147
სხვა ხარჯები 1 697 455 2 046
კაპიტალური დანახარჯები 4 765 1 278 5 745
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი 161 43 194
ვალების დაფარვა -2 694 -722 -3 248
სულ 17 723 4 753 21 368

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 13 271 3 559 16 001
საშემოსავლო გადასახადი 3 771 1 011 4 547
მოგების გადასახადი 1 001 268 1 207
დღგ 5 935 1 592 7 156
აქციზი 1 825 489 2 200
იმპორტის გადასახადი 81 22 98
ქონების გადასახადი 510 137 615
სხვა გადასახადები 148 40 178
გრანტები 457 123 551
სხვა შემოსავლები 1 200 322 1 447
შემოსავლები პრივატიზებიდან 422 113 508
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი 163 44 197
ვალის აღება 5 247 1 407 6 326
სულ შემოსულობები 20 760 5 568 25 031
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 304 68 481
თავდაცვა 6 1 10
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 0 2
ეკონომიკური საქმიანობა 856 192 1 355
გარემოს დაცვა 286 64 452
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 531 119 840
ჯანმრთელობის დაცვა 48 11 75
დასვენება, კულტურა, რელიგია 247 55 391
განათლება 406 91 642
სოციალური დაცვა 239 53 378
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 2 924 654 4 626

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2021 5 252 1 408 6 332
საშინაო ვალი 5 799 6 817 6 992
საგარეო ვალი 25 417 1 555 30 645
სახელმწიფო ვალი სულ 31 216 8 372 37 637