რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 1 203 267 1 815
საქონელი და მომსახურება 1 298 289 1 958
პროცენტი 256 57 386
სუბსიდიები 514 114 776
გრანტები 91 20 138
სოციალური უზრუნველყოფა 1 858 413 2 803
სხვა ხარჯები 1 274 283 1 922
კაპიტალური დანახარჯები 1 379 306 2 080
სესხების გაცემა 375 83 565
ვალების დაფარვა 231 51 348
სულ 8 477 1 885 12 793

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 6 671 1 483 10 068
საშემოსავლო გადასახადი 1 765 392 2 663
მოგების გადასახადი 851 189 1 284
დღგ 3 040 676 4 588
აქციზი 660 147 995
იმპორტის გადასახადი 90 20 136
ქონების გადასახადი 230 51 347
სხვა გადასახადები 35 8 53
გრანტები 262 58 396
სხვა შემოსავლები 732 163 1 105
შემოსავლები პრივატიზებიდან 169 38 255
გაცემული სესხების დაბრუნება 43 10 65
ვალის აღება 748 166 1 129
სულ შემოსულობები 8 625 1 918 13 018
 

რაში იხარჯება ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 299 67 472
თავდაცვა 6 1 9
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 48 11 76
ეკონომიკური საქმიანობა 441 99 697
გარემოს დაცვა 67 15 106
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 422 94 668
ჯანმრთელობის დაცვა 42 9 67
დასვენება, კულტურა, რელიგია 199 45 316
განათლება 105 24 166
სოციალური დაცვა 122 27 193
ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 1 750 392 2 770

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2012 748 166 1 129
საშინაო ვალი 1 895 421 2 860
საგარეო ვალი 7 218 1 605 10 894
სახელმწიფო ვალი სულ 9 113 2 026 13 754