იყიდე შენი სახელმწიფო

განათლება

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები 326 69 515
0
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება 18 4 29
0
პროფესიული განათლება 18 4 29
0
სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 112 24 178
0
ინფრასტრუქტურის განვითარება 110 23 173
0

შრომა, ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 333 71 527
0
საპენსიო უზრუნველყოფა 1068 227 1690
0
სოციალური დახმარებები 276 59 437
0
ელ.ენერგიის ვაუჩერები 26 6 42
0

თავდაცვა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 676 144 1070
0
სამხედრო განათლების განვითარება 13 3 20
0

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
საზოგადოებრივი წესრიგი და საზღვრის დაცვა 560 119 886
0
ეროვნული საგანძურის და დიპლომატიური წარმომადგენლების დაცვა 16 3 25
0

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
პენიტენციალური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3 1 5
0
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 122 26 194
0

კულტურა და ძეგლთა დაცვა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
ხელოვნების დარგების განვითარება 56 12 89
0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 28 6 44
0

ენერგეტიკა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა 271 58 428
0

სოფლის მეურნეობა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 21 5 33
0
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა 88 19 139
0
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 18 4 29
0

ფინანსთა სამინისტრო

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
სახელმწიფო ფინანსების მართვა 39 8 62
0
შემოსავლების მობილიზება 45 10 71
0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 15 3 24
0

ეკონომიკა

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება 26 5 41
0
სახელმწიფო ქონების მართვა 99 21 157
0
ტურიზმის განვითარება 7 2 12
0

რეგიონული განვითარება

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დასაქმებულზე
გზების მშენებლობა-შენახვა 176 37 278
0
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 194 41 306
0
წყალმომარაგების აღდგენა 75 16 119
0
კახეთის განვითარების პროექტი 78 17 123
0
 

.