რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი)

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
mil. GEL Per capita Per employed
შრომის ანაზღაურება 2 205 592 2 457
საქონელი და მომსახურება 2 097 563 2 336
პროცენტი 611 164 681
სუბსიდიები 999 268 1 112
გრანტები 33 9 37
სოციალური უზრუნველყოფა 4 212 1 131 4 693
სხვა ხარჯები 1 277 343 1 423
კაპიტალური დანახარჯები 4 023 1 080 4 482
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი 278 75 309
ვალების დაფარვა 996 268 1 110
სულ 16 730 4 493 18 640

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
mil. GEL Per capita Per employed
გადასახადები 11 418 3 066 12 721
საშემოსავლო გადასახადი 3 483 935 3 880
მოგების გადასახადი 866 233 965
დღგ 5 239 1 407 5 837
აქციზი 1 507 405 1 679
იმპორტის გადასახადი 79 21 88
ქონების გადასახადი 474 127 528
სხვა გადასახადები -230 -62 -257
გრანტები 493 132 549
სხვა შემოსავლები 996 268 1 110
შემოსავლები პრივატიზებიდან 113 30 126
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი 2 0 2
ვალის აღება 4 1 4
სულ შემოსულობები 13 025 3 498 14 512
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
mil. GEL Per capita Per employed
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 291 65 460
თავდაცვა 7 1 10
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 0 2
ეკონომიკური საქმიანობა 709 159 1 122
გარემოს დაცვა 177 39 279
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 491 110 776
ჯანმრთელობის დაცვა 77 17 123
დასვენება, კულტურა, რელიგია 220 49 348
განათლება 379 85 599
სოციალური დაცვა 232 52 367
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 2 583 578 4 086

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
mil. GEL Per capita Per employed
სახელმწიფო ვალი 2019 2 335 627 2 602
საშინაო ვალი 4 159 4 422 4 634
საგარეო ვალი 16 464 1 117 18 343
სახელმწიფო ვალი სულ 20 623 5 539 22 977