რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი)

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 2 268 610 2 683
საქონელი და მომსახურება 2 292 617 2 712
პროცენტი 770 207 911
სუბსიდიები 1 467 395 1 736
გრანტები 46 12 55
სოციალური უზრუნველყოფა 5 586 1 503 6 609
სხვა ხარჯები 1 314 353 1 554
კაპიტალური დანახარჯები 4 342 1 168 5 137
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი 265 71 313
ვალების დაფარვა 944 254 1 117
სულ 19 295 5 191 22 827

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 10 510 2 828 12 434
საშემოსავლო გადასახადი 3 240 872 3 833
მოგების გადასახადი 840 226 994
დღგ 4 635 1 247 5 484
აქციზი 1 325 356 1 568
იმპორტის გადასახადი 70 19 83
ქონების გადასახადი 400 108 473
სხვა გადასახადები 0 0 0
გრანტები 613 165 725
სხვა შემოსავლები 1 040 280 1 230
შემოსავლები პრივატიზებიდან 208 56 246
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი 184 50 218
ვალის აღება 7 290 1 961 8 625
სულ შემოსულობები 19 846 5 339 23 479
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 278 62 440
თავდაცვა 6 1 10
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 0 1
ეკონომიკური საქმიანობა 782 175 1 238
გარემოს დაცვა 216 48 342
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 509 114 805
ჯანმრთელობის დაცვა 43 10 68
დასვენება, კულტურა, რელიგია 207 46 328
განათლება 380 85 601
სოციალური დაცვა 213 48 337
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 2 635 590 4 169

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2020 7 290 1 961 8 625
საშინაო ვალი 6 145 6 643 7 270
საგარეო ვალი 24 690 1 653 29 210
სახელმწიფო ვალი სულ 30 835 8 296 36 480