რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 1 136 254 1 798
საქონელი და მომსახურება 1 211 271 1 916
პროცენტი 291 65 460
სუბსიდიები 426 95 674
გრანტები 101 23 160
სოციალური უზრუნველყოფა 1 656 370 2 619
სხვა ხარჯები 1 057 236 1 672
კაპიტალური დანახარჯები 1 484 332 2 347
სესხების გაცემა 433 97 685
ვალების დაფარვა 199 45 315
სულ 7 993 1 788 12 647

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 6 134 1 373 9 706
საშემოსავლო გადასახადი 1 551 347 2 454
მოგების გადასახადი 832 186 1 317
დღგ 2 784 623 4 406
აქციზი 615 138 973
იმპორტის გადასახადი 93 21 147
ქონების გადასახადი 220 49 349
არაკლასიფიცირებული გადასახადები 38 9 61
გრანტები 223 50 353
სხვა შემოსავლები 613 137 970
შემოსავლები პრივატიზებიდან 285 64 450
გაცემული სესხების დაბრუნება 84 19 132
ვალის აღება 735 165 1 164
სულ შემოსულობები 8 074 1 807 12 775
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 264 59 417
თავდაცვა 7 2 11
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 45 10 71
ეკონომიკური საქმიანობა 225 50 356
გარემოს დაცვა 81 18 128
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 274 61 434
ჯანმრთელობის დაცვა 40 9 64
დასვენება, კულტურა, რელიგია 161 36 254
განათლება 134 30 212
სოციალური დაცვა 162 36 256
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 1 392 312 2 203

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2011 735 164 1 163
საშინაო ვალი 1 870 418 2 959
საგარეო ვალი 7 016 1 570 11 102
სულ სახელმწიფოს ვალი 8 889 1 989 14 065