რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 1 371 306 2 068
საქონელი და მომსახურება 1 086 242 1 639
პროცენტი 317 71 479
სუბსიდიები 469 105 708
გრანტები 478 106 721
სოციალური უზრუნველყოფა 2 468 551 3 725
სხვა ხარჯები 1 345 300 2 030
კაპიტალური დანახარჯები 1 023 228 1 543
სესხების გაცემა 232 52 350
ვალების დაფარვა 568 127 857
სულ 9 356 2 087 14 120

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 7 244 1 616 10 932
საშემოსავლო გადასახადი 1 916 427 2 892
მოგების გადასახადი 924 206 1 395
დღგ 3 402 759 5 134
აქციზი 663 148 1 001
იმპორტის გადასახადი 104 23 157
ქონების გადასახადი 209 47 316
სხვა გადასახადები 25 6 38
გრანტები 203 45 306
სხვა შემოსავლები 446 99 673
შემოსავლები პრივატიზებიდან 133 30 201
გაცემული სესხების დაბრუნება 36 8 54
ვალის აღება 868 194 1 310
სულ შემოსულობები 8 930 1 992 13 477
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 264 59 417
თავდაცვა 7 2 11
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 45 10 71
ეკონომიკური საქმიანობა 225 50 356
გარემოს დაცვა 81 18 128
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 274 61 434
ჯანმრთელობის დაცვა 40 9 64
დასვენება, კულტურა, რელიგია 161 36 254
განათლება 134 30 212
სოციალური დაცვა 162 36 256
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 1 392 312 2 203

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2013 868 194 1 310
საშინაო ვალი 2 026 1 684 3 058
საგარეო ვალი 7 552 452 11 398
სახელმწიფო ვალი სულ 9 578 2 136 14 455