რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლური ცვლილება  
სახელმწიფო ვალი 2012 748 166 1 129 1,8%
საშინაო ვალი 1 895 421 2 860 1,3%
საგარეო ვალი 7 218 1 605 10 894 2,9%
სახელმწიფო ვალი სულ 9 113 2 026 13 754 2,5%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება