რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლური ცვლილება  
სახელმწიფო ვალი 2011 735 164 1 163 -
საშინაო ვალი 1 870 418 2 959 -
საგარეო ვალი 7 016 1 570 11 102 -
სულ სახელმწიფოს ვალი 8 889 1 989 14 065 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება