რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
შრომის ანაზღაურება 1 136 254 1 798  
საქონელი და მომსახურება 1 211 271 1 916  
პროცენტი 291 65 460  
სუბსიდიები 426 95 674  
გრანტები 101 23 160  
სოციალური უზრუნველყოფა 1 656 370 2 619  
სხვა ხარჯები 1 057 236 1 672  
კაპიტალური დანახარჯები 1 484 332 2 347  
სესხების გაცემა 433 97 685  
ვალების დაფარვა 199 45 315  
სულ 7 993 1 788 12 647  

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება