რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
mil. GEL Per capita Per employed  
შრომის ანაზღაურება 1 785 479 1 989  
საქონელი და მომსახურება 1 659 445 1 848  
პროცენტი 617 166 687  
სუბსიდიები 991 266 1 104  
გრანტები 883 237 983  
სოციალური უზრუნველყოფა 4 198 1 127 4 677  
სხვა ხარჯები 1 653 444 1 842  
კაპიტალური დანახარჯები 3 371 905 3 756  
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი 279 75 311  
ვალების დაფარვა 996 268 1 110  
ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 27% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის  
სულ 11 562 3 105 12 882  

ცხრილის განმარტება

ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 27% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის