რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 6 671 1 483 10 068 8,7%
საშემოსავლო გადასახადი 1 765 392 2 663 13,8%
მოგების გადასახადი 851 189 1 284 2,3%
დღგ 3 040 676 4 588 9,2%
აქციზი 660 147 995 7,2%
იმპორტის გადასახადი 90 20 136 -3,3%
ქონების გადასახადი 230 51 347 4,4%
სხვა გადასახადები 35 8 53 -8,3%
გრანტები 262 58 396 17,6%
სხვა შემოსავლები 732 163 1 105 19,4%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 169 38 255 -40,6%
გაცემული სესხების დაბრუნება 43 10 65 -48,5%
ვალის აღება 748 166 1 129 1,7%
სულ შემოსულობები 8 625 1 918 13 018 6,8%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება