რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
mil. GEL Per capita Per employed Annual change -
+გადასახადები 11 418 3 066 12 721 -
საშემოსავლო გადასახადი 3 483 935 3 880 -
მოგების გადასახადი 866 233 965 -
დღგ 5 239 1 407 5 837 -
აქციზი 1 507 405 1 679 -
იმპორტის გადასახადი 79 21 88 -
ქონების გადასახადი 474 127 528 -
სხვა გადასახადები -230 -62 -257 -
გრანტები 493 132 549 -
სხვა შემოსავლები 996 268 1 110 -
შემოსავლები პრივატიზებიდან 113 30 126 -
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი 2 0 2 -
ვალის აღება 4 1 4 -
სულ შემოსულობები 13 025 3 498 14 512 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება