რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლური ცვლილება  
სახელმწიფო ვალი 2013 868 194 1 310 16,0%
საშინაო ვალი 2 026 1 684 3 058 6,9%
საგარეო ვალი 7 552 452 11 398 4,6%
სახელმწიფო ვალი სულ 9 578 2 136 14 455 5,1%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება