რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
შრომის ანაზღაურება 1 447 322 2 183  
საქონელი და მომსახურება 1 157 258 1 746  
პროცენტი 316 70 478  
სუბსიდიები 570 127 860  
გრანტები 238 53 360  
სოციალური უზრუნველყოფა 2 817 627 4 251  
სხვა ხარჯები 1 306 291 1 972  
კაპიტალური დანახარჯები 1 148 256 1 733  
სესხების გაცემა 218 49 329  
ვალების დაფარვა 627 140 946  
ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 26% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის  
სულ 9 845 2 192 14 858  

ცხრილის განმარტება

ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 26% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის