რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
შრომის ანაზღაურება 1 371 306 2 068  
საქონელი და მომსახურება 1 086 242 1 639  
პროცენტი 317 71 479  
სუბსიდიები 469 105 708  
გრანტები 478 106 721  
სოციალური უზრუნველყოფა 2 468 551 3 725  
სხვა ხარჯები 1 345 300 2 030  
კაპიტალური დანახარჯები 1 023 228 1 543  
სესხების გაცემა 232 52 350  
ვალების დაფარვა 568 127 857  
ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 26% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის  
სულ 9 356 2 087 14 120  

ცხრილის განმარტება

ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 26% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის