რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 83,3 19 126 7,8%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 82,0 18 124 7,1%
სხვა გადასახადები 1,3 0 2 77,4%
გრანტები 533,9 119 806 47,9%
სხვა შემოსავლები 63,1 14 95 7,4%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 26,8 6 40 2,6%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 707,1 157 1 067 35,1%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება