რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 4,8 1 8 -
საშემოსავლო გადასახადი 4,8 1 8 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 7,7 2 12 -
სხვა შემოსავლები 0,2 0 0 -
შემოსავლები პრივატიზებიდან 0,0 0 0 -
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 12,7 3 20 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება