რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აჭრის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 124,0 28 187 16,6%
საშემოსავლო გადასახადი 124,0 28 187 16,6%
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 4,0 1 6 26,4%
სხვა შემოსავლები 6,4 1 10 25,2%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 9,4 2 14 -31,7%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 143,8 32 217 11,9%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება