რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები თბილისი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 118,5 26 179 1,1%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 118,3 26 179 1,0%
სხვა გადასახადები 0,2 0 0 321,1%
გრანტები 445,4 99 672 -1,6%
სხვა შემოსავლები 91,5 20 138 -9,7%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 32,3 7 49 -18,3%
გაცემული სესხების დაბრუნება 1,4 0 2 -29,6%
ვალის აღება 0,0 0 0 -
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 689,1 153 1 040 -3,3%

ცხრილის განმარტება

დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.