რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 7 213 1 606 10 886 -0,4%
საშემოსავლო გადასახადი 1 895 422 2 860 -1,1%
მოგების გადასახადი 912 203 1 376 -1,3%
დღგ 3 274 729 4 941 -3,8%
აქციზი 739 165 1 115 11,5%
იმპორტის გადასახადი 100 22 151 -3,8%
ქონების გადასახადი 267 60 404 27,7%
სხვა გადასახადები 25 6 38 0,0%
გრანტები 147 33 222 -27,4%
სხვა შემოსავლები 575 128 867 28,9%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 128 29 194 -3,7%
გაცემული სესხების დაბრუნება 71 16 107 95,7%
ვალის აღება 1 636 364 2 469 88,5%
სულ შემოსულობები 9 770 2 176 14 745 9,4%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება