რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 6 820,0 1 519 10 293 -1,4%
საშემოსავლო გადასახადი 1 770,0 394 2 671 -1,8%
მოგების გადასახადი 912,0 203 1 376 -1,3%
დღგ 3 274,0 729 4 941 -3,8%
აქციზი 739,0 165 1 115 11,5%
იმპორტის გადასახადი 100,0 22 151 -3,8%
არაკლასიფიცირებული გადასახადები 25,0 6 38 0,0%
+გრანტები 144,0 32 217 -28,9%
+სხვა შემოსავლები 355,0 79 536 18,3%
+შემოსავლები პრივატიზებიდან 80,0 18 121 -20,0%
+გაცემული სესხების დაბრუნება 70,0 16 106 100,0%
+ვალის აღება 1 636,0 364 2 469 88,5%
სახელმწიფო ბიუჯეტში თავს იყრის თითქმის ყველა სახის გადასახადი, გარდა ქონების გადასახადისა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ გროვდება  
სულ შემოსულობები 9 105,0 2 028 13 741 8,1%

ცხრილის განმარტება

სახელმწიფო ბიუჯეტში თავს იყრის თითქმის ყველა სახის გადასახადი, გარდა ქონების გადასახადისა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ გროვდება