რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება თბილისის ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 44,5 10 67 17,2%
საქონელი და მომსახურება 157,3 35 237 59,8%
პროცენტი 1,4 0 2 -16,8%
სუბსიდიები 98,9 22 149 53,7%
გრანტები 0,0 0  
სოციალური უზრუნველყოფა 180,3 40 272 26,3%
სხვა ხარჯები 114,7 26 173 -25,5%
კაპიტალური დანახარჯები 171,9 38 259 33,1%
სესხების გაცემა 8,2 2 12 310,0%
ვალების დაფარვა 7,8 2 12 -20,0%
 
თბილისის ბიუჯეტი 785,0 175 1 185 22,6%

ცხრილის განმარტება