რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 0 3  
თავდაცვა 5 1 8  
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 18 4 28  
ეკონომიკური საქმიანობა 74 17 117  
გარემოს დაცვა 30 7 47  
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 55 12 88  
ჯანმრთელობის დაცვა 5 1 8  
დასვენება, კულტურა, რელიგია 69 15 108  
განათლება 53 12 83  
სოციალური დაცვა 27 6 43  
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები  
სულ 338 76 534  

ცხრილის განმარტება

d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები