რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ბათუმის ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 8,5 2 13 7,6%
საქონელი და მომსახურება 16,7 4 26 3,1%
პროცენტი 3,3 1 5 26,8%
სუბსიდიები 28,0 6 44 43,7%
გრანტები 0,0 0  
სოციალური უზრუნველყოფა 3,7 1 6 -27,2%
სხვა ხარჯები 9,7 2 15 37,4%
კაპიტალური დანახარჯები 36,5 8 58 -6,7%
სესხების გაცემა 0,0 0  
ვალების დაფარვა 14,6 3 23 716,6%
 
ბათუმის ბიუჯეტი 121,0 27 191 21,9%

ცხრილის განმარტება