რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

მომუშავეთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება

შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა საშუალო თვიური ხელფასი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 33,2 1 331 2 077 7 50 19,3%
საქართველოს პარლამენტი 23,2 900 2 150 5 35 0,0%
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა 4,3 476 754 1 7 0,0%
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0,3 15 1 589 0 0 0,0%
+საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 3,2 162 1 664 1 5 0,7%
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,2 38 2 586 0 2 0,1%  
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 6,5 200 2 708 1 10 33,1%
საქართველოს კონტროლის პალატა (აუდიტის სამსახური) 8,6 350 2 058 2 13 57,2%
+საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 23,5 467 N/A N/A N/A 1,6%
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი 5,1 452 943 1 8 0,0%
სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0,4 15 2 472 0 1 0,0%
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2,6 109 1 959 1 4 37,7%
საქართველოს უზენაესი სასამართლო 4,8 174 2 294 1 7 28,8%
+საერთო სასამართლოები 37,3 1 660 1 871 8 56 67,4%
საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის აპარატი 21,9 1 639 1 115 5 33 0,0%
საერთო სასამართლოები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,9 73 2 192 0 3 78,6%
+4.8 443,0 903 1 7  
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,\nმარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,\nწალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და\nთვითმმართველ ქალაქ ფოთში 0,6 53 991 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და\nჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 0,5 46 911 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,\nთერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,\nწყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nქუთაისში 0,6 53 882 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,\nდედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,\nსაგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის\nმუნიციპალიტეტებში 0,6 53 881 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა\nდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 0,5 46 911 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,\nონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 0,5 46 911 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,\nახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის\nმუნიციპალიტეტებში 0,5 46 911 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,\nდმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nრუსთავში 0,6 53 917 0 1 0,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და\nხაშურის მუნიციპალიტეტებში 0,5 47 945 0 1 0,0%
+ევროპულ და ევროატლანტიკურ\nსტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში\nსაქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,6 53 2 462 0 2 33,4%
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0,5 20 2 017 0 1 0,2%
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში 0,8 30 2 100 0 1 8,8%
+საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 70,2 4 789 1 221 16 106 6,3%
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 8,0 426 1 567 2 12 0,0%
სსიპ – შემოსავლების სამსახური 41,0 3 268 1 045 9 62 0,0%
საგამოძიებო სამსახური 13,5 670 1 677 3 20 0,0%
სახაზინო სამსახური N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 3,0 85 2 968 1 5 0,0%
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია 0,5 26 1 609 0 1 0,0%
+საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 13,0 723 1 501 3 20 84,7%
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი 4,6 247 1 545 1 7 0,0%
სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – საწარმოთა მართვის სააგენტო 0,7 187 316 0 1 0,0%
სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო 0,6 32 1 633 0 1 0,0%
სსიპ – საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0,3 71 353 0 0 0,0%
სსიპ – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი 0,2 14 893 0 0 0,0%
ტერიტორიული ორგანოები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია 0,7 48 1 186 0 1 0,0%
ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 7,6 366 1 726 2 11 16,1%
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 2,8 135 1 747 1 4 0,0%
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 3,7 216 1 427 1 6 0,0%
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის\nეფექტიანი მმართველობის სისტემის და\nტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 37,5 1 787 1 749 8 57 26,4%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 4,6 316 1 220 1 7 0,0%
საქართველოს პროკურატურა 19,3 830 1 934 4 29 0,0%
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივი 2,8 399 588 1 4 0,0%
სსიპ – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 1,3 37 2 881 0 2 0,0%
სსიპ – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0,3 18 1 347 0 0 0,0%
იუსტიციის სახლები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 1,1 44 2 119 0 2 0,0%
+საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა\nდა იურიდიული დახმარების საკითხთა\nსამინისტრო 67,6 5 104 1 104 15 102 4,4%
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა\nდა იურიდიული დახმარების საკითხთა\nსამინისტროს აპარატი 2,4 135 1 472 1 4 0,0%
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 55,0 4 319 1 061 12 83 0,0%
სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0,2 13 1 340 0 0 0,0%
სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სამედიცინო სამსახური პენიტენციალურ სისტემაში 7,1 581 1 022 2 11 0,0%
+საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 6,2 660 777 1 9 6,9%
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 5,7 621 759 1 9 0,0%
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0,1 2 2 083 0 0 0,0%
კვალიფიკაციის ამაღლება თანამშრომლებისთვის 0,1 5 1 667 0 0 0,0%
+საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 428,0 43 475 820 95 646 8,4%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს\nსამოქალაქო ოფისი და საქართველოს\nშეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი 343,5 37 825 757 77 518 0,0%
სამხედრო განათლების განვითარება 10,1 1 940 435 2 15 0,0%
თავდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 4,3 533 669 1 6 0,0%
თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 37,0 3 177 969 8 56 0,0%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს\nმმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო\nსამართლის იურიდიული პირები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 398,9 28 533 1 165 89 602 8,3%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს\nორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო\nდაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო\nპოლიცია 349,0 26 983 1 078 78 527 0,0%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს\nმმართველობის სფეროში არსებული საჯარო\nსამართლის იურიდიული პირები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,0 160 2 058 1 6 21,1%
+საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 24,4 2 194 928 5 37 13,7%
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი 7,3 533 1 139 2 11 0,0%
განათლების რესურსცენტრები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი 3,6 168 1 796 1 5 0,0%
სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 0,6 35 1 388 0 1 0,0%
სსიპ – სკოლის მანდატურის სამსახური 8,0 1 184 565 2 12 0,0%
სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 5,5 441 1 043 1 8 30,2%
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აპარატი 2,2 129 1 421 0 3 0,0%
სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 1,8 289 528 0 3 0,0%
+საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან\nიძულებით გადაადგილებულ პირთა,\nგანსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 4,1 269 1 275 1 6 61,6%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან\nიძულებით გადაადგილებულ პირთა,\nგანსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს\nცენტრალური აპარატი 2,5 170 1 249 1 4 0,0%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან\nიძულებით გადაადგილებულ პირთა,\nგანსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს\nტერიტორიული ორგანოები N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 30,5 3 199 794 7 46 4,0%
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და\nსოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური\nაპარატი 3,8 255 1 226 1 6 0,0%
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 2,1 141 1 212 0 3 0,0%
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის\nდაავადებათა კონტროლისა და\nსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული\nცენტრი 3,0 297 831 1 4 0,0%
სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 3,8 696 452 1 6 0,0%
სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)\nმსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და\nდახმარების სახელმწიფო ფონდი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – საქართველოს ჯანმრთელობისა და\nსოციალური დაცვის პროექტების\nგანმახორციელებელი ცენტრი N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო 15,6 1 773 731 3 23 0,0%
+საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2,7 144 1 572 1 4 -0,3%
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 2,7 136 1 667 1 4 0,0%
სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტო N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 19,1 1 212 1 311 4 29 35,0%
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაცია 3,4 155 1 824 1 5 0,0%
სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო 6,0 423 1 177 1 9 0,0%
სსიპ – ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი „სამტრესტი“ 0,7 35 1 762 0 1 0,0%
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა რეგიონებში 4,0 247 1 350 1 6 0,0%
სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია N/A N/A N/A N/A N/A 0,0%
+საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 16,5 1 916 716 4 25 48,8%
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აპარატი 2,7 159 1 441 1 4 0,0%
სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 3,1 458 560 1 5 0,0%
სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო 2,9 330 727 1 4 0,0%
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 2,1 302 573 0 3 0,0%
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა N/A 869 N/A N/A N/A 0,0%
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 1,9 91 1 767 0 3 8,2%
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 34,3 3 651 784 8 52 0,8%
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 1,7 91 1 516 0 2 29,5%
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2,7 122 1 810 1 4 83,6%
სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო canceled canceled canceled canceled canceled 0,0%
სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია 1,3 90 1 241 0 2 0,0%
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის\nსასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,5 315 926 1 5 0,0%
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული\nსამსახური – საქსტატი 2,8 211 1 098 1 4 47,7%
სსიპ – თავისუფალი ვაჭრობისა და\nკონკურენციის სააგენტო canceled canceled canceled canceled canceled 0,0%
სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0,6 59 884 0 1 -7,9%
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 0,4 18 1 759 0 1 0,0%
სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0,7 29 2 052 0 1 0,1%
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრი #DIV/0! 0 0  
სხვა სააგენტოები 2,0 119 0  
წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს  
სულ 1 318,1 104 878 1 047 294 1 989 11,6%

ცხრილის განმარტება

წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს