რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 267,6 60 404 315,5%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 267,5 60 404 315,4%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 900,0 200 1 358 259,2%
სხვა შემოსავლები 215,8 48 326 343,5%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 43,0 10 65 689,1%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,6 0 1 317,4%
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 1 427,0 318 2 154 286,5%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება