რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აჭრის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 121,0 27 183 10,0%
საშემოსავლო გადასახადი 121,0 27 183 10,0%
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 0,0 0 0 -
სხვა შემოსავლები 3,9 1 6 14,7%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 5,2 1 8 -35,0%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 130,1 29 196 7,2%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება