რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აჭრის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 110,0 25 166 -11,3%
საშემოსავლო გადასახადი 110,0 25 166 -11,3%
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 0,0 0 0 -99,5%
სხვა შემოსავლები 3,4 1 5 -46,9%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 8,0 2 12 -14,9%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 121,4 27 183 -15,6%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება