რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება აჭარის ა/რ ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 36,3 8 57 119,4%
საქონელი და მომსახურება 21,3 5 34 15,8%
პროცენტი 0,3 0 0 -25,6%
სუბსიდიები 2,3 1 4 -91,4%
გრანტები 30,7 7 49 73,9%
სოციალური უზრუნველყოფა 5,9 1 9 -3,1%
სხვა ხარჯები 27,9 6 44 61,0%
კაპიტალური დანახარჯები 24,9 6 39 0,4%
სესხების გაცემა 1,6 0 3 -
ვალების დაფარვა 0,0 0 0 -
   
სულ 151,2 34 239 18,1%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება