რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები ბათუმი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 13,0 3 20 3,4%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 13,0 3 20 3,4%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 68,7 15 104 52,3%
სხვა შემოსავლები 16,6 4 25 19,3%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 1,0 0 2 -50,0%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0  
ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 99,3 22 150 34,9%

ცხრილის განმარტება

ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.