რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ქუთაისის ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 5,5 1 9 -5,4%
საქონელი და მომსახურება 5,3 1 8 3,5%
პროცენტი 0,2 0 0 -54,8%
სუბსიდიები 31,0 7 49 7,9%
გრანტები 0,0 0  
სოციალური უზრუნველყოფა 2,2 0 3 12,5%
სხვა ხარჯები 0,0 0  
კაპიტალური დანახარჯები 12,2 3 19 -35,7%
სესხების გაცემა 0,0 0  
ვალების დაფარვა 0,8 0 1 6,4%
   
ქუთაისის ბიუჯეტი 57,2 13 91 -7,4%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება