რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 1 318,3 294 1 990 11,6%
საქონელი და მომსახურება 853,8 190 1 289 -0,1%
პროცენტი 305,0 68 460 -1,4%
სუბსიდიები 241,4 54 364 24,5%
გრანტები 1 112,0 248 1 678 -13,3%
სოციალური უზრუნველყოფა 2 581,4 575 3 896 13,2%
სხვა ხარჯები 1 127,8 251 1 702 -1,7%
კაპიტალური დანახარჯები 734,0 163 1 108 1,8%
სესხების გაცემა 208,2 46 314 -9,4%
ვალების დაფარვა 598,1 133 903 8,9%
ცხრილი აჩვენებს, რაში იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი  
სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 080,0 2 022 13 704 3,8%

ცხრილის განმარტება

ცხრილი აჩვენებს, რაში იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი