რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
შრომის ანაზღაურება 1 447 322 2 183
საქონელი და მომსახურება 1 157 258 1 746
პროცენტი 316 70 478
სუბსიდიები 570 127 860
გრანტები 238 53 360
სოციალური უზრუნველყოფა 2 817 627 4 251
სხვა ხარჯები 1 306 291 1 972
კაპიტალური დანახარჯები 1 148 256 1 733
სესხების გაცემა 218 49 329
ვალების დაფარვა 627 140 946
სულ 9 845 2 192 14 858

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
გადასახადები 7 213 1 606 10 886
საშემოსავლო გადასახადი 1 895 422 2 860
მოგების გადასახადი 912 203 1 376
დღგ 3 274 729 4 941
აქციზი 739 165 1 115
იმპორტის გადასახადი 100 22 151
ქონების გადასახადი 267 60 404
სხვა გადასახადები 25 6 38
გრანტები 147 33 222
სხვა შემოსავლები 575 128 867
შემოსავლები პრივატიზებიდან 128 29 194
გაცემული სესხების დაბრუნება 71 16 107
ვალის აღება 1 636 364 2 469
სულ შემოსულობები 9 770 2 176 14 745
 

რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 0 3
თავდაცვა 5 1 8
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 18 4 28
ეკონომიკური საქმიანობა 74 17 117
გარემოს დაცვა 30 7 47
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 55 12 88
ჯანმრთელობის დაცვა 5 1 8
დასვენება, კულტურა, რელიგია 69 15 108
განათლება 53 12 83
სოციალური დაცვა 27 6 43
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები
სულ 338 76 534

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე
სახელმწიფო ვალი 2014 1 636 364 2 469
საშინაო ვალი 2 626 1 949 3 963
საგარეო ვალი 8 752 585 13 209
სახელმწიფო ვალი სულ 11 378 2 534 17 172