რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება რუსთავის ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 4,6 1 7 23,0%
საქონელი და მომსახურება 9,3 2 15 8,7%
პროცენტი 0,5 0 1 -21,3%
სუბსიდიები 8,5 2 13 6,1%
გრანტები 0,0 0  
სოციალური უზრუნველყოფა 3,9 1 6 24,7%
სხვა ხარჯები 4,7 1 7 202,6%
კაპიტალური დანახარჯები 10,5 2 17 -15,0%
სესხების გაცემა 0,0 0  
ვალების დაფარვა 1,0 0 2 11,7%
   
სულ 43,0 10 68 10,6%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება