რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

სამინისტროს ხარჯები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
სულ 9 070,0 2 020 13 688 3,7%
+საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 59,5 13 90 -0,8%
საქართველოს პარლამენტი 52,0 12 78 -3,9%
ეროვნული ბიბლიოთეკა 6,9 2 10 25,2%
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,0 2 14 0,2%
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო 2,0 0 3 11,1%
სახელმწიფო კანცელარია 20,0 4 30 100,8%
+საქართველოს კონტროლის პალატა 12,3 3 18 11,4%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
+ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტი (ცესკო) 54,5 12 82 14,7%
კომიტეტის აპარატი 6,8 2 10 -6,0%
არჩევნებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება 28,0 6 42 3,7%
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 19,0 4 29 60,7%
სსიპ საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და საგანმანათლებლო ცენტრი 0,7 0 1 -56,7%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0 0 -
საკონსტიტუციო სასამართლო 3,3 1 5 26,2%
+უზენაესი სასამართლო 6,6 1 10 19,2%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0 0 -
საერთო სასამართლოები 47,4 11 72 35,8%
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,5 1 4 131,6%
+ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,8 1 4 21,7%
#d აპარატის ძირითადი ფუნქციაა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის კოორდინაციისა და მონიტორინგის განხორციელება.  
+დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0,9 0 1 5,9%
#d სამინისტროს მიზანია საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთერთობის გაღრმავება.  
+რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,4 0 2 0,0%
#d აპარატის ძირითადი ფუნქციაა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში სამშვიდობო პროცესის საინიციატივო წინადადებებისა და ფორმატების შემუშავება, შეთავაზება, სამშვიდობო პროცესის წარმართვა და მასში მონაწილეობა  
+საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 96,0 21 145 -4,0%
შემოსავლების სამსახური 43,0 10 65 -15,7%
საგამოძიებო სამსახური 16,5 4 25 2,5%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0 0 -
#d სამინისტრო ახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას საფინანსო-საბიუჯეტო და საგადასახადო სფეროში, უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე საბიუჯეტო და საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვასა და შესრულების კონტროლს; ახორციელებს ეკონომიკური დანაშაულის სფეროში პრევენციულ ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას, მოკვლევასა და წინასწარ გამოძიებას  
+საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 87,0 19 131 5,5%
სამინისტროს აპარატი 68,2 15 103 402,5%
სსიპ ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო N/A N/A  
სსიპ საწარმოთა მართვის სააგენტო N/A N/A  
სსიპ ტურიზმის ეროვნული სააგენტო 12,6 3 19 97,0%
სსიპ საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0,9 0 1 49,8%
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები N/A N/A  
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო N/A N/A  
სსიპ სამოქალაქო ავიაციის საგენტო 3,3 N/A N/A -430,0%
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება გუდაურში N/A N/A  
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები N/A N/A  
d ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მისიაა ქვეყნის ეკონომიკის მაღალი ზრდის ტემპებისა და მდგრადი განვითრების უზრუნველყოფის მიზნით ეფექტური ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება.  
+საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 875,0 195 1 321 -2,9%
სამინისტროს აპარატი 5,1 1 8 17,2%
საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოები 501,7 112 757 -0,0%
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 187,0 42 282 2,8%
#d სამინისტროს მმართველობის სფეროს განეკუთვნება: რეგიონული განვითარების პოლიტიკა, საქართველოში წყლით უზრუნველყოფის განვითარების, მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა, საერთაშორისო და შიდა  
+საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 60,5 13 91 -15,3%
სამინისტროს აპარატი 8,8 2 13 -10,5%
პროკურატურა 32,5 7 49 20,4%
სსიპ ეროვნული არქივი 5,5 1 8 37,5%
სსიპ საჯარო რეესტრის სააგენტო N/A N/A  
სსიპ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო N/A N/A  
იუსტიციის სახლები 0,0 0 0 -
#d საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელი რგოლი, რომელიც ემსახურება საზოგადოებას, ხელს უწყობს დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას, კანონიერების განმტკიცებას, ეროვნული კანონმდებლობის განვითარებასა და სრულყოფას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: მოქალაქეთა მომსახურება, მართლმსაჯულების აღსრულება, პოლიტიკის შემუშავება და იმპლემენტაცია, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა ეროვნულ სასამართლოებში, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების არბიტრაჟებსა და სასამართლოებში  
+სასჯელთაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო 157,0 35 237 -9,9%
სამინისტროს აპარატი 4,2 1 6 -52,0%
სასჯელთაღსრულების დეპარტამენტი 136,4 30 206 -10,8%
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური 3,0 1 5 1,2%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
#d საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს სასჯელის აღსრულების განხორციელების ორგანიზებას და სასჯელაღსრულების ორგანოთა მართვას, აგრეთვე უფასო იურიდიულ დახმარებას. სამინისტროს ფუნქციების განხორციელებას უზრუნველყოფს მის დაქვემდებარებაში არსებული საქვეუწყებო დაწესებულება - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი და საჯარო სამართლის 3 იურიდიული პირი: არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო; იურიდიული დახმარების სამსახური; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი  
+საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 754,3 168 1 138 12,6%
სამინისტროს აპარატი 13,4 3 20 9,4%
განათლების რესურსცენტრები N/A N/A  
სსიპ ეროვნული გამოცდების ცენტრი N/A N/A  
სსიპ მასწავლებელთა პროფ. განვითარების ცენტრი 18,3  
მანდატურის სამსახური 11,5 3 17 20,1%
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები 380,0 85 573 0,0%
უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 138,1 31 208 6,8%
სამეცნიერო კვლევების პროგრამა N/A N/A  
სამინისტროს პროგრამები N/A N/A  
ინფრასტრუქტურული პროექტები  
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
#d საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოწოდებულია, საზოგადოების მონაწილეობით ჩამოაყალიბოს თანამედროვე და ინოვაციური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო გარემო. ეს გარემო ეფუძნება არჩევანის თავისუფლებისა და თანამშრომლობის, სამართლიანი კონკურენციისა და თანაბარი შესაძლებლობების, სამოქალაქო ერთიანობისა და კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემის პრინციპებს და ხელს უწყობს ადამიანებს, შეიძინონ და განავითარონ სოციალური წარმატებისთვისა და თვითრეალიზებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.  
+საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2 658,0 592 4 011 13,3%
სამინისტროს აპარატი 8,2 2 12 -2,1%
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო 21,3 5 32 11,9%
პენსიები 1 326,1 295 2 001 15,6%
სოციალური დახმარება 624,8 139 943 28,0%
ჯანდაცვის პროგრამები 605,9 135 914 -4,4%
ელექტრო ენერგიის და სურსათის ვაუჩერები N/A N/A  
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები N/A N/A  
#dსამინისტროს საქმიანობის სფერო მოიცავს: სამეციდინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა მთელი მოსახლეობისთვის, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირება, პენსიების უზრუნველყოფა, სოციალური დახმარების აღმოჩენა შეჭირვებული მოსახლეობისთვის, უსაფრთხო საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა, შვილადაყვანის და ბავშვთა ინტერესების დაცვა  
+საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 660,0 147 996 0,0%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი 586,3 131 885 -1,6%
სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი სსიპ-ები N/A N/A  
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი N/A N/A  
#d სამინისტროს ფუნქციებია: საქართველოს თავდაცვა პოლიტიკური, ეკონომიკურ, სამხედრო, სოციალურ, სამართლებრივ და სხვა ღონისძიებათა ერთობლიობით, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს, საქართველოს მოსახლეობის, ტერიტორიის და სუვერენიტეტის დაცვას შეიარაღებული თავდასხმისგან.  
+სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო 53,9 12 81 14,2%
სამინისტროს აპარატი 3,2 1 5 11,4%
სპორტის განვითარებასთან დაკავშირებული საქმიანობა 39,2 9 59 21,9%
გამოჩენილ სპორტსმენთა სოციალური დაცვა 4,5 1 7 11,6%
სპორტსა და ახალგაზრდულ საქმეებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7,0 2 11 -14,6%
#d სამინისტროს მიზნებია: პორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სფეროებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი გატარებისათვის საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება; სათანადო პირობების შექმნა ზოგადად სპორტის და სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარებისათვის;საბავშვო და ახალგაზრდული კულტურული, სამეცნიერო, სპორტული და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სხვა პირებისათვის ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის მხარდაჭერა;  
+სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 263,5 59 398 9,3%
სამინისტროს ადმინისტრაცია N/A N/A  
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო 25,2 6 38 60,3%
სსიპ ვაზისა და ღვინის დეპ. სამტრესტი 21,0 5 32 -26,0%
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია N/A N/A  
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 217,3 48 328 10,4%
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
#d სამინისტროს მიზანია განსაზღვროს საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა, ხელი შეუწყოს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარებას. სამინისტროს დაქვემდებარებაშია სამი სსიპ-ი: სურსათის ეროვნული სააგენტო, ღვინის ეროვნული სააგენტო, ლაბორატორია.  
+საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 600,0 134 906 5,3%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 578,2 129 873 5,1%
სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი სსიპ-ები N/A N/A  
#d სამინისტრო წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელ სპეციალურ, გასამხედროებულ დაწესებულებათა სისტემას, რომელიც კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვას მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან.  
+საქართველოს დაზვერვის სამსახური 8,0 2 12 60,0%
#d საქართველოს დაზვერვის სამსახური არის საქართველოს პრეზიდენტის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებული აღმასრულებელი ხელისუფლების სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ახორციელებს სადაზვერვო საქმიანობას პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო-  
+საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 90,0 20 136 12,5%
სამინისტროს აპარატი 86,3 19 130 13,7%
საქართველოს მისიები საზღვარგარეთ N/A N/A  
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და გაწევრიანებასთან (საწევროსთან) დაკავშირებული ხარჯები 3,3 1 5 -10,1%
#d სამინისტრო შეიმუშავებს და განახორციელებს მიზანმიმართულ  საგარეო პოლიტიკას და პროაქტიურ დიპლომატიას, რომელსაც სამი პრინციპი წარმართავს: პროგნოზირებადობა, მდგრადობა დათანმიმდევრულობა.  
+საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო 31,0 7 47 19,3%
სამინისტროს აპარატი 4,9 1 7 -4,9%
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0,0 0  
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 0,0 0 0 -
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
#d სამინისტროს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; გარემოს დაცვის დაგეგმვის სისტემის ორგანიზება; გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, მიზნობრივი პროგრამების, გარემოს დაცვის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის, მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის და სამენეჯმენტო გეგმების შემუშავება და განხორციელება, ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, მიწის, წიაღისა და ბიომრავალფეროვნების, ქვეყნისათვის დამახასიათებელი იშვიათი, საფრთხის წინაშე მყოფი ფლორისა და ფაუნის სახეობების, თვითმყოფადი ლანდშაფტებისა და ეკოსისტემების დაცვა და შენარჩუნება, ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების სფეროში სახელმწიფო მართვის (რეგულირება, ლიცენზირება, აღრიცხვა, ზედამხედველობა და კონტროლი) ფუნქციის განხორციელება;   
+საქართველოს ძეგლთა დაცვის და კულტურის სამინისტრო 80,0 18 121 0,0%
სამინისტროს აპარატი 5,1 1 8 31,2%
ხელოვნების განვითარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება 41,9 9 63 10,6%
სახელოვნებო განათლების ღონისძიებები 13,4 3 20 9,3%
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებები 16,0 4 24 0,3%
სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო N/A N/A  
#d სამინისტრო შეიმუშავებს ქვეყნის პოლიტიკას კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროებში და კოორდინაციას უწევს მის განხორციელებას.  
+საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 48,0 11 72 0,0%
სამინისტროს აპარატი 6,9 2 10 18,5%
ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლებულ ადგილებზე 41,1 9 62 -2,6%
მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ხარჯები N/A N/A  
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები N/A N/A  
#d სამინისტროს ძირითადი მისიაა ლტოლვილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, დევნილთა, რეპატრიანტთა და საგანგებო სიტუაციებით (სტიქიური უბედურებები, ეპიდემია და სხვ.) გამოწვეული მიგრაციული ნაკადის დარეგულირება, დაზარალებულთა დროებითი ან მუდმივი განსახლება, მათი ადაპტირება-ინტეგრირებისთვის პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა.  
+ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 114,6 26 173 -3,5%
სამინისტროს აპარატი 11,2 2 17 138,3%
სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო N/A N/A  
სამინისტროს პროგრამები N/A N/A  
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 0,0 0  
#d სამინისტროს ძირითადი ფუნქციებია: ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში არსებული მდგომარეობის ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება; ენერგეტიკაში ენერგოობიექტებისა და სხვა ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაციის, მოწყობისა და სარგებლობის წესების შემუშავება; ბუნებრივი რესურსების მართვისა და სარგებლობის სფეროში პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;  
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 46,0 10 69 -8,0%
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2,4 1 4 13,3%
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი 38,0 8 57 19,2%
სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0,7 0 1 0,0%
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,5 1 5 0,0%
საქართველოს საპატრიარქო 25,0 6 38 0,0%
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,5 1 5 0,0%
სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 14,6 3 22 224,4%
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 0,6 0 1 0,0%
სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 2,4 1 4 0,0%
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრი 0,0 0  
+რწმუნებულები 0,0 0  
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია - აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში. 0,9 0 1 0,8%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 0,7 0 1 1,9%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია - ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 0,8 0 1 0,9%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარელის მუნიციპალიტეტებში 0,8 0 1 3,5%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 0,7 0 1 3,5%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 0,7 0 1 5,2%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 0,6 0 1 -12,2%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებში და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 0,8 0 1 2,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 0,7 0 1 4,3%
+საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2 075,4 462 3 132 -6,0%
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 787,4 175 1 188 2,3%
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 720,0 160 1 087 8,3%
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 149,0 33 225 -1,3%
სხვა სააგენტოები N/A N/A N/A 0,0%

ცხრილის განმარტება

საქართველოს მთავრობა შედგება 16 სამინისტროსა და სახელმწიფო მინისტრის 3 აპარატისგან