რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლური ცვლილება  
სახელმწიფო ვალი 2014 1 636 364 2 469 88,5%
საშინაო ვალი 2 626 1 949 3 963 29,6%
საგარეო ვალი 8 752 585 13 209 15,9%
სახელმწიფო ვალი სულ 11 378 2 534 17 172 18,8%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება