რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე  
შრომის ანაზღაურება 1 203 267 1 815  
საქონელი და მომსახურება 1 298 289 1 958  
პროცენტი 256 57 386  
სუბსიდიები 514 114 776  
გრანტები 91 20 138  
სოციალური უზრუნველყოფა 1 858 413 2 803  
სხვა ხარჯები 1 274 283 1 922  
კაპიტალური დანახარჯები 1 379 306 2 080  
სესხების გაცემა 375 83 565  
ვალების დაფარვა 231 51 348  
სულ 8 477 1 885 12 793  

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება