რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 64,4 14 97 -22,7%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 64,4 14 97 -21,5%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -99,6%
გრანტები 250,5 56 378 -53,1%
სხვა შემოსავლები 48,7 11 73 -22,9%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 5,5 1 8 -79,7%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,2 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 369,2 82 557 -47,8%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება