რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 77,3 17 122 -
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 76,6 17 121 -
სხვა გადასახადები 0,7 0 1 -
გრანტები 360,9 81 571 -
სხვა შემოსავლები 58,7 13 93 -
შემოსავლები პრივატიზებიდან 26,1 6 41 -
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,5 0 1 -
სულ შემოსულობები 523,6 117 828 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება