რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 4,3 1 6 -2,3%
საშემოსავლო გადასახადი 4,3 1 6 -2,3%
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 8,5 2 13 13,3%
სხვა შემოსავლები 0,1 0 0 -50,0%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 0,0 0 0 -
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 12,9 3 19 6,6%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება