რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები აჭრის ა/რ

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 106,4 24 168 -
საშემოსავლო გადასახადი 106,4 24 168 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 0,0 0 0 -
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 3,2 1 5 -
სხვა შემოსავლები 5,1 1 8 -
შემოსავლები პრივატიზებიდან 13,8 3 22 -
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,1 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
სულ შემოსულობები 128,5 29 203 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება