რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება სხვა თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 0,0 0  
საქონელი და მომსახურება 67,4 15 107 -15,6%
პროცენტი 1,7 0 3 -24,2%
სუბსიდიები 118,6 27 188 -1,1%
გრანტები 0,2 0 0 -
სოციალური უზრუნველყოფა 31,9 7 50 15,0%
სხვა ხარჯები 15,4 3 24 -13,6%
კაპიტალური დანახარჯები 127,4 29 202 77,9%
სესხების გაცემა 0,0 0 0 -
ვალების დაფარვა 2,8 1 4 -45,2%
   
სულ 365,5 82 578 -15,1%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება