რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი იხარჯება აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტიდან

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
შრომის ანაზღაურება 8,0 2 13 -3,0%
საქონელი და მომსახურება 2,4 1 4 4,5%
პროცენტი 0,0 0 0 -
სუბსიდიები 1,7 0 3 16,9%
გრანტები 0,0 0 0 -
სოციალური უზრუნველყოფა 0,8 0 1 8,7%
სხვა ხარჯები 0,2 0 0 -17,9%
კაპიტალური დანახარჯები 0,3 0 0 26,9%
სესხების გაცემა 0,0 0 0 -
ვალების დაფარვა 0,0 0 0 -
   
სულ 13,4 3 21 1,4%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება