რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რაში იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტი

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 188,7 265 1 794 -21,8%
თავდაცვა 640,9 143 967 -0,8%
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 941,7 210 1 421 4,1%
ეკონომიკური საქმიანობა 1 269,4 283 1 916 7,1%
გარემოს დაცვა 169,6 38 256 51,6%
საბინაო-კომუნალური მომსახურება 395,2 88 596 10,4%
ჯანმრთელობის დაცვა 721,7 161 1 089 0,0%
დასვენება, კულტურა, რელიგია 358,0 80 540 18,7%
განათლება 971,5 216 1 466 19,1%
სოციალური დაცვა 2 318,1 516 3 499 16,5%
ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი სოციალურ დაცვაზე და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე მოდის, ყველაზე ნაკლები მხოლოდ 1% - გარემოს დაცვაზე იხარჯება  
სულ 8 974,9 1 999 13 545 4,9%

ცხრილის განმარტება

ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი სოციალურ დაცვაზე და საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე მოდის, ყველაზე ნაკლები მხოლოდ 1% - გარემოს დაცვაზე იხარჯება