რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები ფოთი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 5,8 1 9 -3,3%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 5,8 1 9 -3,3%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 11,0 2 17 91,0%
სხვა შემოსავლები 3,5 1 5 -1,8%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 0,8 0 1 -48,7%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0  
ვალის აღება 0,0 0  
ფოთის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 21,1 5 32 25,1%

ცხრილის განმარტება

ფოთის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.