რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები ფოთი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 6,0 1 9 -10,4%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 6,0 1 9 -10,4%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 5,8 1 9 -68,9%
სხვა შემოსავლები 3,6 1 5 69,7%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 1,6 0 2 -44,3%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
ფოთის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 16,9 4 26 -44,0%

ცხრილის განმარტება

ფოთის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.