რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები ქუთაისი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 4,2 1 6 -6,7%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 4,2 1 6 -6,7%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 38,8 9 59 -7,7%
სხვა შემოსავლები 8,4 2 13 -1,0%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 4,6 1 7 169,8%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
ქუთაისის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 56,0 12 84 -1,3%

ცხრილის განმარტება

ქუთაისის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.