რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

შემოსულობები ბათუმი

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 12,6 3 19 -0,2%
საშემოსავლო გადასახადი 0,0 0 0 -
მოგების გადასახადი 0,0 0 0 -
დღგ 0,0 0 0 -
აქციზი 0,0 0 0 -
იმპორტის გადასახადი 0,0 0 0 -
ქონების გადასახადი 12,6 3 19 -0,2%
სხვა გადასახადები 0,0 0 0 -
გრანტები 45,1 10 68 -61,3%
სხვა შემოსავლები 13,9 3 21 -35,3%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 2,0 0 3 -85,4%
გაცემული სესხების დაბრუნება 0,0 0 0 -
ვალის აღება 0,0 0 0 -
ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
სულ შემოსულობები 73,6 16 111 -55,2%

ცხრილის განმარტება

ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.