რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+გადასახადები 7 244 1 616 10 932 8,6%
საშემოსავლო გადასახადი 1 916 427 2 892 8,6%
მოგების გადასახადი 924 206 1 395 8,6%
დღგ 3 402 759 5 134 11,9%
აქციზი 663 148 1 001 0,5%
იმპორტის გადასახადი 104 23 157 15,4%
ქონების გადასახადი 209 47 316 -9,0%
სხვა გადასახადები 25 6 38 -29,0%
გრანტები 203 45 306 -22,6%
სხვა შემოსავლები 446 99 673 -39,1%
შემოსავლები პრივატიზებიდან 133 30 201 -21,1%
გაცემული სესხების დაბრუნება 36 8 54 -16,2%
ვალის აღება 868 194 1 310 16,0%
სულ შემოსულობები 8 930 1 992 13 477 3,5%

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება